POLSKIE-SMAKI
Znajdź:  
 
Użytkownik:  
Hasło:
 
Regulamin Środa, 19.09.2018 r.
item 1
Regulamin sklepu internetowego “fresh-polskiesmaki”, prowadzonego przez firmę FRESH POLSKIE SMAKI z siedzibą w Northampton, Northamptonshire.
 
WARNKI OGÓLNE:
1. Wysokość cen podanych w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
3. Wszystkich klientów sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ:
1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów uwarunkowane jest wypełnieniem, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego i wyrażeniem zgody przez klienta na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu sklepu. Podany przy rejestracji adres e-mail klienta wykorzystywany będzie jako login. Hasło, niezbędne do ponownego zalogowania się, będzie wysłane automatycznie na e-mail klienta. Będzie to kombinacja ośmiu cyfr, do których dostęp ma jedynie osoba czytająca e-mail.
2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się klienta poprzez podanie loginu I hasla.
3. Login i hasło mają character poufny, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.
4. Klient korzystający z loginu i hasla zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych przy rejestracji każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji ponosi klient.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez sprzedawce zamówienia elektronicznego.
6. Składając zamówienie klient akceptuje niniejszy regulamin.
7. Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną e-mail z potwierdzeniem.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta np. W drodze kontaktu telefonicznego.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia gdy: - Zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, - Niemożliwe jest potwierdzenie zamówienia, - Składane będzie przez klientów, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.
10. Dokonywanie zamówień w sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez klienta sposród określonych w formularzu zamówienia i warunkach dostawy.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dni, w które zamówienia nie bedą realizowane.
12. Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza umieszczonego na stronie sklepu lub telefonicznie na numer podany na tejże stronie.
13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji zamówień zgodnie z treścią regulaminu oraz specyfikacji zamówienia i warunków dostawy.
14. W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów sprzedawca będzie kontaktował się z państwem telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na zastąpienie brakującego produktu innym zamówienie zostanie pomniejszone o dany produkt. Powstała w ten sposób nadpłata za zamówienie zostanie zwrócona klientowi w momencie dostawy. W przypadku, gdy produkt alternatywny jest droższy od zamówionego klient powinien uregulować należność w momencie dostawy.
15. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy jeżeli takie wystąpią.
 
ZASADY PŁATNOŚCI:
1. Dostępną w sklepie formą płatności jest płatność przez system Pay Pal.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (bank wystawcy karty, system paypal).
3. Sprzedawca dostarcza klientowi towar wraz z dokumentem sprzedaży, który stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
 
DOSTAWA:
1. Obszar działania sklepu jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy zamówienia.
2. Dostawę realizujemy pod wskazany przez klienta adres (dom, praca etc).
3. W przypadku, gdy nie będzie możliwe pozostawienie zamówionych towarów pod wskazanym adresem zamówienie zostanie anulowane. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty anulowania i będzie on pomniejszony o koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z zamówieniem.
4. Klient ma prawo do sprawdzenia, w obecności dostawcy, czy towar jest zgodny z zamówieniem i czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu.
5. Podpis klienta na potwierdzeniu odbioru oznacza potwierdzenie zgodności dostawy z umową sprzedaży.
 
REKLAMACJA TOWARU:
1. Reklamacja może mieć miejsce jedynie przy odbiorze towaru od dostawcy.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności po odbiorze od dostawcy reklamacja powinna być złożona drogą mail’ową i zostanie rozpatrzona zgodnie z wewnętrznymi przepisami sprzedawcy.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Powierzone przez Klienta nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: - realizacji umowy (dostarczenia zamówienia i wystawienia faktury), - jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep,
4. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 
POSTANOWIENIA KONCOWE:
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa.